Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vervoer

 • ​Briant College is een school met een sterk regionale functie. Veel van onze leerlingen maken gebruik van vervoer per taxi of per bus. Leerlingenvervoer is een aangelegenheid van de gemeente, die het uitbesteedt aan taxi- en busondernemingen.

Leerlingvervoer

Ouders kunnen vervoer voor hun zoon of dochter aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. De gemeente vraagt meestal een vervoersverklaring van de school. Deze wordt afgegeven door de Commissie van Begeleiding. Heeft u vragen over het taxivervoer? Dan kunt u contact opnemen met het taxibedrijf of met de afdeling Onderwijs van het gemeentehuis in uw woonplaats.

Procedure/werkwijze m.b.t het afgeven van schoolverklaringen leerlingenvervoer


1. Aanleiding
Leerlingen die cluster 4 onderwijs volgen op Briant College kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer. De gemeente vraagt school een verklaring in te vullen met een advies welke vorm van leerlingenvervoer geadviseerd wordt door school.
School geeft een advies, de gemeente bepaalt of dit advies al dan niet overgenomen wordt en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer
Vormen van leerlingenvervoer zijn:
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer met begeleiding
 • Aangepast vervoer per touringcar bus
 • Taxivervoer
 • Eigen vervoer
 • Vervoer per fiets
School hanteert een eigen format voor een schoolverklaring. De schoolverklaring wordt afgegeven voor 1 schooljaar.
2. Verantwoordelijkheden
School
 • De schoolverklaring wordt afgegeven door de Commissie van Begeleiding. De schoolmaatschappelijk werker binnen Briant College is hierbij 1e aanspreekpunt. Zij bepaalt bij geen overeenstemming tussen ouders en school over het schooladvies, of de leerling besproken dient te worden in de Commissie van Begeleiding (CVB).
 • De administratie kan ingezet worden voor ondersteuning, bijv. bij het verwerken en versturen van de verklaring. De schoolmaatschappelijk werker geeft dan aan de administratie door welke vorm van leerlingenvervoer geadviseerd wordt. Ook verleent de administratie ondersteuning aan de CVB bij het opstellen van inventarisatielijsten.
Ouders
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van leerlingenvervoer en voor het aanvragen van een schoolverklaring. Een schoolverklaring wordt op verzoek van ouders afgegeven. School verstuurt dus geen schoolverklaring zonder concrete vraag van ouders.
3. Visie op leerlingenvervoer Leerlingen die onderwijs volgen op Briant College, volgen onderwijs in het VSO. Het Briant College zal in het eerste schooljaar (VSO1) het advies van ouders en de vorige school t.a.v. welke vorm van leerlingenvervoer gewenst is overnemen. Het Briant College geeft vanaf VSO 2 een schoolverklaring af met het advies openbaar vervoer (tenzij een leerling met de fiets naar school komt). Dit omdat het reizen met openbaar vervoer de zelfstandigheid van de leerling vergroot en ter zijner tijd wordt het reizen naar een eventuele stageplaats en of vervolgonderwijs vergemakkelijkt.
Uitzonderingen om toch een schoolverklaring taxi af te geven zijn:
 • Leerlingen die met het openbaar vervoer een enkele reistijd hebben van meer dan 1,5 uur en waarbij de reistijd door taxivervoer aanzienlijk verkort wordt. Dit sluit aan bij de richtlijnen welke vele gemeenten hanteren t.a.v. reistijd.
 • Leerlingen die door hun beperking volgens school nog niet in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Deze leerlingen worden in beeld gebracht door middel van een inventarisatie bij de mentoren (zie punt 4).
4. Leerlingen die met de taxi reizen
Er zijn leerlingen op Briant College die eerder een schoolverklaring taxivervoer hebben gekregen. Een leerling kan zich dusdanig ontwikkelen, dat taxivervoer niet langer noodzakelijk is en een overstap gemaakt kan worden naar het openbaar vervoer. Deze overstap vindt veelal plaats bij de start van een nieuw schooljaar. Om helder te krijgen welke leerlingen een overstap kunnen maken naar reizen met het openbaar vervoer en welke leerlingen aangewezen blijven op taxivervoer, wordt er een inventarisatie gemaakt.

In april zorgt het schoolmaatschappelijk werk ervoor, m.b.v. de administratie, dat er een inventarisatielijst naar de mentoren verstuurd wordt. In deze lijst kan de mentor aangeven of hij/zij voor volgend schooljaar voor de leerling een overstap van taxi naar OV mogelijk acht.
 • Zo ja, dan wordt de mentor verzocht dit met ouders te bespreken.
  - Gaan ouders akkoord met een overstap naar OV dan geeft de mentor dit door aan de schoolmaatschappelijk werker en zal de schoolverklaring dus een openbaar vervoer advies bevatten.
  - Gaan ouders niet akkoord met een overstap naar openbaar vervoer, dan geeft de mentor dit door aan de schoolmaatschappelijk werker. Deze bespreekt vervolgens in de Commissie van Begeleiding welke stappen er vervolgens gezet worden.
 • Zo niet, dan zal de schoolverklaring het advies taxivervoer bevatten. Gedurende het schooljaar kan ook een overstap gemaakt worden van taxivervoer naar openbaar vervoer. Ouders en/of Briant College overleggen dan met elkaar wanneer dit aan de orde is/gewenst is.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)