Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

 • Het is belangrijk om kennis te nemen van ons verzuimprotocol

Briant College verzuimprotocol

Verzuimprotocol Briant College.pdfVerzuimprotocol Briant College.pdf

Ziek melden

Is uw zoon/dochter ziek? Geef dit dan vóór 08.15 uur telefonisch aan ons door.
T 026 - 384 03 00

Volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw zoon/dochter 16 jaar wordt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw zoon/dochter ten minste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Daarnaast geldt de kwalificatieplicht.
 
Jongeren zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo-of mbo 2-niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw zoon/dochter elke dag naar school of kiest het voor de combinatie van leren en werken. Meer informatie over de kwalificatieplicht vindt u in het dossier Leerplicht op de website van het ministerie van OCW.

Ongeoorloofd schoolverzuim

De leerplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Volgens deze wet is de school verplicht om het ongeoorloofd schoolverzuim, dus ook spijbelen, nauwkeurig te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar. Als we een vermoeden van spijbelen hebben, zullen we in overleg met ouders en mogelijk de schoolmaatschappelijk werker, proberen eventueel achterliggende problemen op te lossen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Als er sprake is van veelvuldig verzuim wordt er een zorgmelding afgegeven bij de leerplicht. Dit gebeurt volgens het protocol ongeoorloofd verzuim (dit vindt u op de website). Soms kan ongeoorloofd verzuim leiden tot strafrechtelijke vervolging en het opleggen van een boete aan de ouders.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. We verzoeken u deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding of zorgcoördinator.

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verlof schriftelijk aanvragen. Wanneer u woonachtig bent in de gemeente Arnhem, Liemers, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal of Overbetuwe kunt u via de website van RBL midden Gelre een aanvraagformulier downloaden. Bijvoorbeeld aanvraagformulier "vakantie buiten schoolvakantie"​​. Woont u buiten boven genoemde gemeentes kunt u via uw eigen gemeente, afdeling leerplicht een aanvraagformulier opvragen.​
 
Fokke en Sukke melden zich bij de verzuimregistratie 18-01-10

Praktisch

:

Help (nieuw venster)