Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. U kunt hierbij denken aan verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de medezeggenschapsraad van het Briant College zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad. Zij vormen samen met de ouders een geleding.
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren voordat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. We stellen het op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt via een e-mail of door dit door te geven aan een MR-lid.

Voor vragen over of belangstelling voor de mr kunt u contact opnemen met de MR: mr@briantcollege.nl

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)