Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingenzorg

 • Bij ons staat de leerling met zijn specifieke onderwijshulpvraag altijd centraal. De leraren en de Commissie voor de Begeleiding bekijken samen welke ondersteuning er nodig is. Hiervoor maken ze een ontwikkelingsperspectiefplan en eventueel een individueel handelingsplan.
De kern van onze ondersteuning is een goede samenwerking tussen de leerling en zijn leraar of begeleider. Met een goede samenwerking kan de leerling zich op een positieve manier sociaal-emotioneel ontwikkelen en zijn schooltraject goed doorlopen. We zorgen altijd eerst dat we goed zicht krijgen op de bevorderende en belemmerende factoren van onze leerlingen, op sociaal-emotioneel gebied en op leergebied. We kijken naar wat de leerling wel kan en waar zijn talent ligt. Daarop baseren we onze begeleiding. Daarnaast kan kennis uit eerdere onderzoeken aanknopingspunten geven voor de begeleiding. Als het nodig is, doet de gedragsdeskundige aanvullend onderzoek.

Veilig op school

Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat beschreven hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan.

Ontwikkeling van waarden en handhaving van normen

Wij willen de leerlingen waarden meegeven, zoals respect voor elkaar en elkaars spullen, verdraagzaamheid en zelfstandigheid. Belangrijk is dat wij zelf de hierbij passende normen handhaven en voorleven. Regels en structuren hebben een gunstige invloed op mensen. Daarom hebben we op school een aantal algemene gedragsregels vastgesteld voor de leerlingen.

We bespreken deze regels met de leerlingen en houden ze onder hun aandacht. Daarnaast hebben wij aparte regels, regelingen en protocollen voor als de zaken anders verlopen dan gewenst. Zo maken wij ons handelen in alle situaties voorspelbaar en duidelijk. Het veiligheidsplan is vastgelegd in het beleidsplan Sociale Veiligheid. 

Octopus klas

​​Briant College heeft een Octopusklas: een klas voor leerlingen die intensievere begeleiding nodig hebben om ook echt te kunnen doorstromen naar ons vmbo of onze havo. In de Octopusklas focussen we vooral op studievaardigheden en sociale vaardigheidslessen. De leerlingen hebben een individueel handelingsplan.
 

Octopus Uitstroom 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)