Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in de school. In de meeste gevallen is dit op te lossen door in gesprek te gaan met de docent, mentor, lid van de Commissie voor de Begeleiding. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende uitkomst, dan volgt een gesprek met de directeur van de school. Mocht dit alsnog niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u zich wenden tot het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten. U kunt ook altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs of de (externe) vertrouwenspersoon. De contactgegevens van voornoemde partijen vindt u op de laatste pagina van onze schoolgids.  De docent/mentor, lid Commissie voor de Begeleiding zijn te bereiken via ons telefoonnummer.

Mocht u of uw zoon of dochter geconfronteerd worden met ongewenst gedrag maak dit dan bespreekbaar met de docent/mentor, de interne vertrouwenspersoon of de directeur. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. Ook kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwensinspecteur. Alle contactgegevens vindt u op de laatste pagina van onze schoolgids.

Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:

  • Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind bespreken.
  • Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
  • Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten: T 026 - 353 74 80.
  • Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie: T 030 - 280 95 90.