Wie zijn wij

Het Briant College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Naast havo-onderwijs bieden we vmbo-onderwijs. Daarin bieden we de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.

De leerling staat centraal!

Het Briant College is een eigentijdse en toekomstbestendige netwerkorganisatie in het onderwijs die jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften vanwege gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problematiek in staat stelt om een diploma te behalen of door te stromen naar een passende vervolgopleiding. Het Briant College ontwikkelt zich steeds meer om mee te bewegen in de wensen van onze leerlingen. Om optimaal aan te kunnen sluiten op de persoonlijke doelen, ambities en capaciteiten van de individuele leerling staat gepersonaliseerd leren centraal. Leerlingen hebben de behoefte om tot optimale zelfontplooiing te komen. Bij het komen tot zelfontplooiing zijn voor leerlingen de volgende drie onderdelen van belang:

  • Plezier: iedere leerling werkt/studeert in een omgeving die aansluit op zijn/haar beleving.
  • Eigenaarschap: iedere leerling is (mede)verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces (leerdoelen).
  • Motivatie: iedere leerling heeft iets te kiezen op school, in zijn/haar eigen tempo en niveau.

Schoolnaam

Briant laat zien waar we voor staan. In de naam zitten begrippen als gigant, briljant, helder en sterk. En dat past goed bij de positieve manier waarop wij naar onze leerlingen en hun mogelijkheden kijken. Wist je dat de naam Briant is gekozen door onze leerlingen?

Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen ontmoeten elkaar met respect voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.

Missie/Visie

Wij zijn een school waar onderwijs en zorg geïntegreerd worden aangeboden aan alle leerlingen met gedrags-, ontwikkel-, en/of psychiatrische problematiek binnen het samenwerkingsverband.

  

Schoolklimaat

Binnen onze school ligt de nadruk op veiligheid, structuur en kleinschaligheid. Onze school heeft een veilig pedagogisch klimaat. We hebben klassen van gemiddeld twaalf leerlingen, met veel structuur en voldoende ruimte voor de leerlingen om zich positief te ontwikkelen. Binnen het Briant College behandelen we leerlingen, ouders, collega’s en gasten met respect.​​​​

Begeleiding in de klas

Iedere klas heeft een vaste mentor. Zo bieden we onze leerlingen zo veel mogelijk overzicht en sociale veiligheid. De mentor is verantwoordelijk voor de klas en de leerling. Hij/zij schrijft de rapportages en onderhoudt de contacten met de (vak)docenten en ouder(s)/verzorger(s). We zetten zo veel mogelijk (vak)docenten in. Daardoor bieden we kwalitatief goed onderwijs en bereiden we leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Naast de theorielessen zijn er ook praktijklessen, zoals: Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), handvaardigheid, Culturele Kunstzinnige Vakken (CKV), consumptief en bewegingsonderwijs.

Tot slot zijn er binnen onze school nog onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, een jongerencoach, LIO-stagiaires, een dagcoördinator en een stagecoördinator werkzaam.