Schoolklimaat/veiligheid

Binnen onze school ligt de nadruk op veiligheid, structuur en kleinschaligheid. Onze school heeft een veilig pedagogisch klimaat. We hebben klassen van gemiddeld twaalf leerlingen, met veel structuur en voldoende ruimte voor de leerlingen om zich positief te ontwikkelen. Binnen het Briant College behandelen we leerlingen, ouders, collega’s en gasten met respect.

 

Veilig op school

Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid. Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheidsplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan.

Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema’s zoals pesten, alcohol en drugs.


Ontwikkeling van waarden en handhaving van normen

Wij willen de leerlingen waarden meegeven, zoals respect voor elkaar en elkaars spullen, verdraagzaamheid en zelfstandigheid. Belangrijk is dat wij zelf de hierbij passende normen handhaven en voorleven. Regels en structuren hebben een gunstige invloed op mensen. Daarom hebben we op school een aantal algemene gedragsregels vastgesteld voor de leerlingen.

We bespreken deze regels met de leerlingen en houden ze onder hun aandacht. Daarnaast hebben wij aparte regels, regelingen en protocollen voor als de zaken anders verlopen dan gewenst. Zo maken wij ons handelen in alle situaties voorspelbaar en duidelijk. Het veiligheidsplan is vastgelegd in het beleidsplan Sociale Veiligheid.

Calamiteiten

Wij zijn continu bezig om processen te verbeteren op het gebied van Arbo en brandveiligheid van het gebouw. Met onze leerlingen oefenen we tweemaal per jaar het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de noodzakelijke acties zo goed mogelijk te laten verlopen.