Wat is de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding, waarbij de oudergeleding de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigt. Op deze wijze zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

Ouders die willen meedenken c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de MR.

Betrokkenheid schoolbeleid

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals onder andere verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school of de manier waarop ouders/verzorgers betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. In sommige gevallen is informatierecht afdoende. Daarnaast hebben de oudergeleding en personeelsgeleding instemmingsrecht of adviesrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.

Naast de drie bovengenoemde rechten (instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht), kan de MR ook gebruik maken van het initiatiefrecht. Dat betekent dat zij altijd onderbouwde ideeën mag aandragen bij de directie.

Overzicht data MR-vergaderingen & actuele agenda

De MR vergadert één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als ouder(s)/verzorger(s) mag u altijd aangeven dat u bij een vergadering aanwezig wilt zijn. Het overzicht van de vergaderdata vindt u onderaan deze pagina.

De actuele agenda plaatst de MR rond de recente vergaderdatum. Deze vindt u bij het kopje ‘actueel’ op onze website.

 

Als ouder aanmelden en meedoen? Ja graag!

Goede medezeggenschap zorgt voor een verbeterde onderwijskwaliteit, meer transparantie over gemaakte keuzes en een prettigere samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en het samenwerkingsverband. Daar hebben wij u voor nodig! Voor de MR van het Briant College zijn wij dan ook opzoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen denken, praten en beslissen over ons schoolbeleid. Daarnaast mag u altijd adviezen/ideeën aandragen over verschillende onderwerpen voor het verbeteren van ons onderwijs.

 

Enkele voorbeelden van instemmingsrecht

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en het zorgplan

 

Advies geven of ideeën aandragen

Voorbeelden van onderwerpen waarover u ideeën kunt aandragen:

  • verkeersveiligheid rond de school
  • invulling van het schoolreis/kamp/activiteiten
  • hoeveelheid huiswerk per leerjaar
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de MR en/of wilt u meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen aan mr@briantcollege.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!