Uitgangspunten

Naast het reguliere onderwijsaanbod besteden we aandacht aan het vergroten van sociale vaardigheden en competenties. Bovendien zetten we een cultuur neer die berust op wederzijds respect.

 

Orthopedagogische benadering

In onze benadering staat de leerling centraal met zijn of haar specifieke onderwijshulpvraag. De docenten en de Commissie van Begeleiding bekijken samen welke ondersteuning er nodig is, met behulp van het individueel handelingsplan en het OPP, samen met behulp van het individueel handelingsplan en het Ontwikkelingsperspectief.

We bieden onderwijs op maat in kleine groepen. Een goede samenwerking tussen de leerling en docent/begeleiding is van groot belang. Dit vormt de basis voor een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling en een geslaagd schooltraject voor de leerling. Voor de juiste aanpak is het belangrijk dat er goed zicht is op de bevorderende en belemmerende factoren van onze leerlingen zowel op sociaal-emotioneel gebied als op leergebied.

Kennis uit eerdere onderzoeken kunnen aanknopingspunten geven voor de begeleiding. Indien nodig doet de gedragskundige aanvullend onderzoek.

Begeleiding in de klas​

Iedere klas heeft een vaste mentor. Zo bieden we onze leerlingen zo veel mogelijk overzicht en sociale veiligheid. De mentor is verantwoordelijk voor de klas en de leerling. Hij schrijft de rapportages en onderhoudt de contacten met de vakdocenten en ouder(s)/verzorger(s). We zetten zo veel mogelijk vakdocenten in en bieden hiermee kwalitatief goed onderwijs om onze leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Naast de mentor en vakdocenten zijn er praktijkdocenten (voor bewegingsonderwijs, consumptief, handvaardigheid, dienstverlening & commercie en techniek), onderwijsassistenten, leraar-ondersteuners, een coördinerende achterwacht en stagecoördinatoren.

Sociale vaardigheden en competenties

Behalve aan het reguliere onderwijsaanbod besteden we ook continu aandacht aan het vergroten van de sociale vaardigheden en competenties. De lessen sociale vaardigheden staan één tot twee keer per week op het rooster. We gebruiken voor sociale vaardigheden de methode Leefstijl. Onze medewerkers hebben allemaal een training in het werken met deze methode gevolgd.