Ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden, zoals kerst, Suikerfeest en Sinterklaas.

De school beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 25,-. Voor deelname aan kamp en excursies vragen we een bijdrage. Voor leerlingen die in het tweede leerjaar van havo-tl zitten en op kamp gaan, vragen we € 150,-. Voor leerlingen die in havo 3 zitten en op excursie gaan, vragen we € 375,-. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.

U kunt het bedrag vrijwillig overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0114 9270 06 t.n.v. Briant College te Arnhem, onder vermelding van het schooljaar en de NAAM van uw zoon/dochter.