Ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden, zoals kerst, Suikerfeest en Sinterklaas.

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van diverse gelegenheden. De school beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. Voor deelname aan kamp en excursies vragen we een bijdrage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de invulling van het programma. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind. Wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert

U kunt het bedrag vrijwillig overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0114 9270 06 t.n.v. Briant College te Arnhem, onder vermelding van het schooljaar en de NAAM van uw zoon/dochter/pupil.