Ondersteuning

Bij ons staat de leerling met zijn specifieke onderwijshulpvraag altijd centraal. De docenten en de Commissie voor de Begeleiding bekijken samen welke ondersteuning er nodig is. Hiervoor maken ze een ontwikkelingsperspectiefplan en eventueel een individueel handelingsplan.

De kern van onze ondersteuning is een goede samenwerking tussen de leerling en zijn/haar docent of begeleider. Met een goede samenwerking kan de leerling zich op een positieve manier sociaal-emotioneel ontwikkelen en zijn schooltraject goed doorlopen. We zorgen altijd eerst dat we goed zicht krijgen op de bevorderende en belemmerende factoren van onze leerlingen, op sociaal-emotioneel gebied en op leergebied. We kijken naar wat de leerling wel kan en waar zijn talent ligt. Daarop baseren we onze begeleiding. Daarnaast kan kennis uit eerdere onderzoeken aanknopingspunten geven voor de begeleiding. Als het nodig is, doet de gedragsdeskundige aanvullend onderzoek.

Begeleiding in de klas

Iedere klas heeft een vaste mentor. Zo bieden we onze leerlingen zo veel mogelijk overzicht en sociale veiligheid. De mentor is verantwoordelijk voor de klas en de leerling. Hij/zij schrijft de rapportages en onderhoudt de contacten met de (vak)docenten en ouder(s)/verzorger(s). We zetten zo veel mogelijk (vak)docenten in. Daardoor bieden we kwalitatief goed onderwijs en bereiden we leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Daarnaast zijn er binnen onze school nog onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, een jongerencoach, (LIO)stagiaires, een dagcoördinator, een stagecoördinator en vrijwilligers werkzaam.

Gedragsdeskundigen

De gedragsdeskundigen (psychologen en/of orthopedagogen) onderzoeken welke aanpak werkt voor welke leerlingen en adviseren de docenten hierover.


Zorgcoördinator

De zorgcoördinator houdt toezicht op de didactische ontwikkeling van de leerling en coördineert de leerlingenzorg.


Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker kan ingezet worden bij vragen van de school of van de ouders over het functioneren van de leerling thuis. In veel gevallen adviseren we u zich tot een particulier therapeut of hulpverlener te wenden.

Schoolarts

De schoolarts onderzoekt de leerlingen één keer per twee jaar.

De jongerencoach

Wat doet de jongerencoach binnen onze school? Hij biedt vooral een luisterend oor voor onze jongeren en ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast stimuleert hij de jongeren om stappen te ondernemen en helpt hij door middel van praten om de gedachten op een rijtje te krijgen en zichzelf hierdoor beter te begrijpen. Hij kan bovendien helpen bij het krijgen van ritme en structuur in het leven, door afspraken te maken en deze te controleren, deadlines te stellen en eventueel helpen bij privésituaties.

Zoals hierboven genoemd is de jongerencoach niet alleen voor de leerling beschikbaar, ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich tot hem wenden voor vragen of hulp.

 

 

Jongerencoach

Jongerencoach