Onderwijsprogramma

Briant College biedt de opleidingen vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg en havo-onderbouw. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs; vmbo, havo, mbo.

In ons onderwijs streven we zo veel mogelijk dezelfde doelen na als het regulier onderwijs. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we door middel van een aangepast onderwijsprogramma, afgestemd op het niveau en de behoefte van de leerling.

Onderbouw vmbo

Het programma bestaat uit theorie- en praktijkvakken. De theorievakken voor de leerwegen van het vmbo zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie & verzorging, economie, sociale vaardigheden en studievaardigheden. Voor de theoretische leerweg komen daar in het tweede leerjaar Duits, economie en natuur- en scheikunde bij. Alle leerlingen krijgen in de onderbouw bewegingsonderwijs, handvaardigheid en consumptieve techniek.

Bovenbouw vmbo basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg​/vernieuwd vmbo

De bovenbouw heeft een sterk beroepsoriënterend en minder beroepsvoorbereidend karakter.​ Leerlingen kunnen zo een goede keuze maken voor een vervolgopleiding op het mbo. We bieden in de bovenbouw van het vmbo twee programma’s:

  • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Oriëntatie op en basisvaardigheden van deze sector aangevuld met vier keuzemodules, te kiezen uit een aanbod in: Verdieping van het vakprofiel, Dienstverlening, Sport & Bewegen, ICT en Ongevalpreventie & EHBO. In beide programma’s wordt gewerkt aan het loopbaandossier waarin zelfreflectie van de leerling en zijn toekomst centraal staan. We besteden in deze programma’s ook aandacht aan algemene vaardigheden. Juist deze vaardigheden hebben leerlingen hard nodig op het mbo.   Stage is een belangrijk onderdeel van deze nieuwe manier van werken. Per week worden ongeveer veertien lesuren besteed aan het praktijkgedeelte. Ongeveer de helft hiervan is stage. Doelen van de stage zijn arbeidsvaardigheden te ontwikkelen (bijvoorbeeld op tijd komen, zelfstandig werken, initiatief nemen, samenwerken) en inzicht te krijgen in wat een bepaald beroep inhoudt.

Bovenbouw theoretische leerweg

Leerlingen maken een keus uit drie sectoren: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. Voor alle drie de sectoren geldt dat het diploma toegang biedt tot alle mbo niveau 4-opleidingen en de havo. Naast het onderwijs in de sectoren bieden we de volgende niet-examenvakken: maatschappijleer, bewegingsonderwijs en cultureel kunstzinnige vorming/handvaardigheid.

Onderbouw havo

De onderbouw van de havo duurt drie jaar. Het havopakket bestaat uit de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie & verzorging, sociale vaardigheden, tekenen, beeldende vorming en koken. In het tweede jaar komen daar Duits en natuur- en scheikunde bij, en in het derde jaar economie. In het derde leerjaar komt ook de profielkeuze tot stand.

 

In de eerste drie leerjaren oriënteren we ons samen met de leerling en de ouders op het vervolgonderwijs. Als leerlingen in aanmerking komen voor de bovenbouw van de havo, bepalen we samen welke school daarvoor het meest geschikt is. Dit kan een reguliere havo zijn of een havo binnen het speciaal onderwijs.

Doorstroom naar regulier onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht een leerling waar mogelijk te (her)plaatsen in het regulier voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in onderling overleg met de leerling en zijn ouders, betrokken instanties en het regulier onderwijs.